Över 20 år
i branschen

Frister

Sotning (rengöring)
Hur ofta det behöver rengöras (sotningsintervall) beror på vilken förbränningsanordning det handlar om. Räddningstjänstförbundets direktion bestämmer vilka sotningsintervall som gäller inom Åre sotningsdistrikt. Läs mer här.

Hur ofta ska det sotas hemma hos dig?

Eldning fastbränsle
Fastbränsleeldad värmepanna (ved, pellets, spannmål, flis, halm etc), som fungerar som huvudsaklig värmekälla = 2-4 ggr/år beroende av panntyp

Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som värmer huset eller det rum som den är placerad i = 1 gång/år

Öppna spisar och liknande eldstäder som används mer sällan, och enbart för så kallad trivseleldning, (max 1,0 m3 ved/år) = vart 3:e år

Lätt eldninngsolja För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kw = 1 gång/år

Eldning med gas
Kanalanslutna gaseldade eldstäder = vart fjärde år

Sota själv

Nedan hittar du information om du vill sota själv på den egna fastigheten.

Sota själv på den egna fastigheten
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor säger att kommunen, i brandförebyggande syfte, ska ansvara för att fasta förbränningsanordningar blir sotade. Inom kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund är det Räddningstjänsten Jämtland som fått i uppdrag att verkställa det ansvaret. Lagen tillåter emellertid att en fastighetsägare kan få medgivande att sota själv på den egna fastigheten. Förutom fastighetsägaren kan det vara en familjemedlem (make/maka, registrerad partner, sambo, barn eller förälder) som bor på fastigheten som får tillstånd att utföra sotningen. Om fastighetsägaren vill anlita någon annan än en familjemedlem att utföra sotningen måste den personen ha minst samma kompetens som en kommunal sotare.

Krav för att få sota själv
En förutsättning för att få ett medgivande om att sota själv på den egna fastigheten är att sotningen sker på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den som ska utföra sotningen ska själv visa att hen har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Ett intyg från en genomgången kurs är exempel på hur kunskapen kan styrkas. Kurser erbjuds av olika studieförbund och Brandskyddsföreningen har också utbildningar.​

Den som ska utföra sotningen ska även ha tillgång till den utrustning som behövs för att utföra sotningen samt ha fysik förmåga att kunna sota anläggningen. I samband med att skorstensfejarmästaren ska lämna sitt yttrande till räddningstjänsten kommer de nämnda förmågorna att undersökas. Ägaren bör därför i samband med ansökningen kontakta skorstensfejarmästaren för så kallad ”uppsotning” där förutsättningarna och förmågan undersöks.

Skyldigheter för den som sotar själv

Den som får ett medgivande om att få sota själv förbinder sig att:
- Sota objekten enligt de sotningsfrister som gäller för respektive objekt.
- Dokumentera sotningarna i en Sotningsjournal. Den dokumentationen ska finnas tillgänglig och kunna kontrolleras i samband med brandskyddskontroll. I sotningsjournalen ska fastighetsägaren fylla i:

- Sotningsobjekt
- Sotningsdatum
- Eventuella anmärkningar
- Signatur

- Anmäla till räddningstjänsten om förhållandena för anläggningen ändras, t.ex. val av bränsle eller ändrad eldningsfrekvens.
- Anmäla till räddningstjänsten övriga ändrade förhållanden, t.ex. ägarbyte eller eget beslut om att avsluta egensotningen.

Ansökan

Den fastighetsägare som vill sota själv fyller i Ansökan om medgivande för att få sota själv på den egna fastigheten. På blanketten ska fastighetsägaren ange uppgifter om:
- Ägare och fastighet.
- Sotningsobjekt.
- Utförare av sotningen.
- Utförarens kompetens, utrustning och fysiska förmåga.

Både utförare och fastighetsägare ska skriva under ansökan. Utföraren intygar då att dennes uppgifter är korrekta och fastighetsägaren att uppgifterna som helhet är riktiga.

Prövning av ansökan

Vid prövning av ansökan beaktar räddningstjänsten:
- Förbränningsanordningens komplexitet
- Riskbilden
- Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften
Räddningstjänsten begär även skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektets status. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra sotning och brandskyddskontroll och har därmed god kännedom om anläggningen.

Beslut

Räddningstjänsten fattar beslut om medgivande eller om ansökan ska avslås.
Ett medgivande gäller normalt tillsvidare, men kan återkallas vid brandskyddskontroll eller tillsyn om sotningen inte utförts på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte.
Vid avslag av ansökan lämnas en motivering till beslutet och anvisningar om hur beslutet kan överklagas.